Katedrála v Kolíně nad Rýnem (Německo)

Matka a vládkyně všech kostelů. Katedrála v Kolíně nad Rýnem je nejvýznamnější náboženskou stavbou Německa.

    Impozantní katedrála v Kolíně nad Rýnem je patrně nejznámější architektonickou památkou Německa. Za matku všech německých kostelů byla považována již ve středověku a od poloviny 19. století je pro Němce národní svatyní. Když byly 15. října 1880 na jižní věži provedeny poslední stavební úpravy, uplynulo od položení základního kamene 632 let.
    Ve Francii už stály první gotické katedrály, když se správa Kolína rozhodla postavit na místě starého kostela ze 4. století, z dob raného křesťanství, kostel nový. Přemístěním relikvií Tří králů z Milána do Kolína nad Rýnem se město stalo jedním z nejvýznamnějších poutních míst západní Evropy.

Majestátní věže kolínské katedrály dominují městu. Severní věž měří 157,38 m a převyšuje tak svou jižní sousedku přesně o 7 cm.

Přerušení výstavby na 250 let
    Vzorem stavby chóru a trojdílného transeptu se pro stavitele Gerharda a jeho následovníka mistra Arnolda stala katedrála ve francouzském Amiens. Stavbě pětidílné hlavní lodi sloužila jako vzor předchůdkyně kolínské katedrály z 12. století. V září 1322 mohl arcibiskup Hendrik van Virneburg vysvětit chór, přestože zbylá část katedrály zůstala ještě dlouhou dobu nedokončena. Dřevěná stěna uzavřela katedrální loď na západní straně, kde již řemeslníci začali se stavbou jižní věže. Podle dochovaných stavebních plánů dlouhých 4 m musela být věž úměrná k celkové výšce katedrály: 500 stop, tedy přibližně 150 m. Na severní straně se od roku 1410 začalo se stavbou bočních lodí, jejichž okna byla v roce 1508 vyzdobena nádhernými barevnými vitrážemi. Opěrné pilíře charakteristické pro období gotiky jsou na vnější straně dómu dokonale propracované.
    V roce 1560 byly stavební práce zastaveny. Toto přerušení se často přisuzuje duchu času, protože nová, moderní doba nepřála podobným gigantickým církevním stavbám. Lidé už tolik nevzhlíželi k nebi a více se zajímali o objevení a dobytí země. V tomto období se asi 90 procent z celkového prostoru katedrály využívalo k liturgickým účelům a provizorní střešní konstrukce ze dřeva zastřešila vnitřní prostor nad ochozem. S povrchem 7000 m2 má kolínský dóm největší fasádu ze všech křesťanských kostelů; opěrné pilíře a oblouky jsou pro gotické kostely charakteristické.
    Do 19. století kolínská katedrála jako by neexistovala; za chaotických časů francouzské revoluce sloužila jako sklad krmiva pro koně francouzského vojska, pak se z ní stal alespoň farní kostel. Když Kolín v roce 1815 připadl Prusku, jeho obyvatelé doufali, že stavba bude dokončena. O dostavbu národní svatyně se zasloužil především král Friedrich Wilhelm IV., který v roce 1842 vlastnoručně položil základní kámen na stavbu průčelí jižního transeptu. Ze tří portálů pochází ze středověku pouze Petrův portál. Oba zbylé portály jsou, stejně jako sochy na nich umístěné, z 19. století. Na obrázku je plastika sv. Kryštofa zdobící hlavní loď.
    Pod vedením stavitelských mistrů Zwirnera a Voigtela byl dóm dokončen již za 38 let. Oba stavitelé vycházeli ze středověkých stavebních plánů a nákresů průčelí a jejich úsilí podněcovala také zvýšená péče o památky a zájem o historii v dobách pozdního romantismu. Přesto byly původní stavební plány překonány a průčelí jižního transeptu navržené Zwirnerem patří mezi mistrovská díla novogotické architektury.
    Nejpůsobivější pohled nabízí dóm na západní straně. Severní věž s výškou 157,38 m převyšuje jižní věž přesně o 7 cm. Když vstoupíme do katedrály, uvidíme štíhlou vysokou střední loď o celkové délce 119 m. K nejvýznamnějším uměleckým památkám kolínského dómu patří plastika z 10. století, Gerův kříž, jeden z nejstarších krucifixů západní Evropy. Teprve po odstranění škod z druhé světové války, především uvnitř katedrály, byly relikvie Tří králů přemístěny do skleněné vitríny za hlavním oltářem. Truhlici z 12. století považují odborníci za jedno z nejvýznamnějších zlatnických děl západní Evropy.
    Také dnes se na kolínské katedrále provádějí stavební práce, protože látky znečišťující ovzduší ničí stavební materiály. Obyvatelé Kolína nad Rýnem se s neustálou renovací katedrály už smířili. Dokonce je to utěšuje, protože se říká, že až bude jednou katedrála hotová, nastane konec světa.

Zpět...